Els serveis de l’Hotel del Llac ofereixen un lloc ideal per a l’èxit de les seves reunions en un entorn natural, allunyats de l’estress, on es pot compaginar la feina amb activitats outdoor.

Contacteu amb  el nostre departament de reunions i convencions.